Old school Easter eggs.
Trang chủ>
Kích thước tệp tin:
Thời gian truyền về:
Gói đường truyền của modem: Giờ Phút Giây
9.6 Kb
14.4 Kb
28.8 Kb
56 Kb
ISDN (64 Kb)
ISDN (128 Kb)