Ring ring
logo

Chatbox|Admin nhận làm wap/web, giá cả thương lượng... Thông tin admin tại mỗi bài viết.
Home · Bang hội ·
* Đăng Nhập hoặc Đăng Kí
để sử dụng hết chức năng của diễn đàn.
Hi, Khách!
HomeBang hội » Wapmaster » PHP » Sử dụng biểu tượng @ trong php
Xuống dưới » Sử dụng biểu tượng @ trong php
avatar by Pham_loi Pham_loi
Chức vụ:
20:46:22, 10-11-2015

PHP hỗ trợ ký hiệu (@) để kiểm soát một lỗi.Khi thêm nó vào phía trước một biểu thức trong PHP, bất kỳ thông báo lỗi được tạo ra bởi biểu thức đó sẽ được bỏ qua.Nếu bạn đã thiết lập một chức năng xử lý lỗi tùy chỉnh với hàm set_error_handler () sau đó nó vẫn có được gọi là, nhưng xử lý lỗi tùy chỉnh này có thể (và nên) gọi hàm error_reporting () trả về 0 khi cuộc gọi đó kích hoạt các lỗi đã được bắt đầu bằng một @ .Nếu hàm track_errors được kích hoạt, bất kỳ thông báo lỗi được tạo ra bởi các biểu thức sẽ được lưu trong biến $php_errormsg .Biến này sẽ được ghi đè trên mỗi lỗi, nên kiểm tra sớm nếu bạn muốn sử dụng nó.
<?php
/* Intentional file error */
$my_file= @file('non_existent_file') or die ("Failed opening file: error was '$php_errormsg'");
// this works for any expression, notjust functions:
$value= @$cache[$key;
// will not issue a notice if the index$key doesn't exist.
?>

Copy code

Lưu ý: Các @ -operator chỉ hoạt động trên các biểu thức.Một nguyên tắc đơn giản của là: nếu bạn muốn lấy giá trị của một cái gì đó, bạn có thể thêm vào trước các hàm @. Ví dụ, bạn có thể thêm vào trước biến, chức năng và bao gồm các cuộc gọi, các hằng số, và vân vân.Bạn không thể thêm vào trước nó hoạt động hoặc các định nghĩa lớp, hoặc cấu trúc điều kiện như khi và foreach,và vân vân.Xem thêm error_reporting () và phần hướng dẫn Xử lý lỗi và Logging chức năng.
Cảnh báo: Hiện tại, "@" lỗi-Kiểm toán tiền tố sẽ thậm chí vô hiệu báo cáo cho các lỗi quan trọng mà sẽ chấm dứt thực hiện kịch bản lỗi.Trong số những thứ khác, điều này có nghĩa rằng nếu bạn sử dụng "@" để ngăn chặn các lỗi từ một chức năng nhất định và có thể nó không phải là có sẵn hoặc đã bị đánh sai, kịch bản sẽ chết ngay tại đó không có dấu hiệu cho thấy là tại sao.
Nguồn: http://php.net/manual/en/language.operators.errorcontrol.php

Like: 0
Lên trên  Tổng số: 1Trực Tuyến: Khách: 1
Diễn đàn teen Việt Nam
CopyRight 2014