logo

Chatbox|Admin nhận làm wap/web, giá cả thương lượng... Thông tin admin tại mỗi bài viết.
Home · Bang hội ·
* Đăng Nhập hoặc Đăng Kí
để sử dụng hết chức năng của diễn đàn.
Hi, Khách!
HomeBang hội » Wapmaster » PHP » Share code tạo full thư mục
Xuống dưới » Share code tạo full thư mục
avatar by Pham_loi Pham_loi
Chức vụ:
22:59:14, 04-09-2015

Có bạn hỏi mình làm sao để tạo thư mục full mà không bị lỗi khi thư mục gốc (trước thư mục cuối cùng) không tồn tại, hôm nay nghỉ nên mình viết 1 đoạn sẵn share cho ai cần thì dùng, hi.
Đầu tiên là hàm tạo thư mục, mình sử dụng while để lặp và check từng thư mục
<?php
function getDir($root$dir){
$exp_dir explode('/'$dir);
$cnt_dir count($exp_dir);
$n_dir $root;
$i=0;
while(
$i<$cnt_dir){
$n_dir $n_dir.$exp_dir[$i;
if(!
is_dir($n_dir)){
if(
mkdir($n_dir)) echo $exp_dir[$i.' ('.$n_dir.') tao thanh cong!<br>';
}
$n_dir $n_dir.'/';
$i++;
}
}
?>

Copy code


còn lại là phần sử dụng
<?php
$root 
'';
$dir_new 'tam/love/trang';
getDir($root$dir_new);
?>

Copy code


*Chú ý:
$root để trống nếu file chứa code cùng thư mục sẽ tạo thư mục con.
$dir_new bắt đầu và kết thúc không chứa /

Like: 0
Lên trên  Tổng số: 1Trực Tuyến: Khách: 1
Diễn đàn teen Việt Nam
CopyRight 2014

Disneyland 1972 Love the old s