Lamborghini Huracán LP 610-4 t
logo

Chatbox|Admin nhận làm wap/web, giá cả thương lượng... Thông tin admin tại mỗi bài viết.
Home · Bang hội ·
* Đăng Nhập hoặc Đăng Kí
để sử dụng hết chức năng của diễn đàn.
Hi, Khách!
HomeBang hội » Wapmaster » PHP » Share Code bộ đếm truy cập trong ngày, tuần, tháng
Xuống dưới » Share Code bộ đếm truy cập trong ngày, tuần, tháng
avatar by Pham_loi Pham_loi
Chức vụ:
17:27:19, 03-07-2015

Dán code sau vào nơi bạn muốn hiển thị bộ đếm.
<?php
// --[Config--------------
date_default_timezone_set ("Asia/Ho_Chi_Minh");
$jam=date("H:i:s",time());
$file 'stats.dat';
// File to store all data.
$onlineTime 360;
// Max user online time (in seconds)
$perPage 10;
// Entry per page
// --[End Config------
if(!file_exists($file)) {
$fs fopen($file'w') or die('<b>Error:</b> Unable to create stats file.<br/>');
fclose($fs);
}
$ip = (getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR') !='') ? getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR') : $_SERVER['REMOTE_ADDR';
$ua $_SERVER['HTTP_USER_AGENT';
$user $_SERVER['REMOTE_ADDR';
$hp $_SERVER['HTTP_X_OPERAMINI_PHONE_UA';
$ua str_replace('|~~|'''htmlspecialchars($ua));
$hp str_replace('|~~|'''htmlspecialchars($hp));
$hp explode(' '$hp);
$hp $hp[0;
$ua explode(' '$ua);
$ua $ua[0;
$ip str_replace('|~~|'''htmlspecialchars($ip));
$waktu=7*3600 time();
$data file($file);
foreach(
$data as $i => $line) {
$line explode('|~~|'$line);
if((
$line[1 == $ip && $line[2 == $hp && $line[3 == $ua && $line[4 == $user) || $line[0 < ($waktu $onlineTime)) unset($data[$i);
}
$data[ = implode('|~~|'array_pad(array($waktu$ip$hp$ua$user$pageName), 5''));
$online count($data);
$fs fopen($file'w');
foreach(
$data as $linefputs($fsrtrim($line) . "\n");
fclose($fs);
unset(
$data$line$ip$hp$ua$user$fs);
$counter "<?php include'config.php' ?>";
$today getdate();
$month $today[month;
$mday $today[mday;
$year $today[year;
$current_date $mday $month $year;
// Log visit;
$fp fopen($counter"a");
$line $REMOTE_ADDR "|" $mday $month $year "\n";
$size strlen($line);
fputs($fp$line$size);
fclose($fp);
$contents file($counter);
$total_hits sizeof($contents);
$total_hosts = array();
for (
$i=0;$i<sizeof($contents);$i  ) {
$entry explode("|"$contents[$i);
array_push($total_hosts$entry[0);
}
$total_hosts_size sizeof(array_unique($total_hosts));
$daily_hits = array();
for (
$i=0;$i<sizeof($contents);$i  ) {
$entry explode("|"$contents[$i);
if (
$current_date == chop($entry[1)) {
array_push($daily_hits$entry[0);
}
}
$daily_hits_size sizeof($daily_hits);
$daily_hosts = array();
for (
$i=0;$i<sizeof($contents);$i  ) {
$entry explode("|"$contents[$i);
if (
$current_date == chop($entry[1)) {
array_push($daily_hosts$entry[0);
}
}
$daily_hosts_size sizeof(array_unique($daily_hosts));
echo(
"<div class=\"gmenu\" align=\"center\"><small>Online: ".$online." | Today: ".$daily_hits_size." | Total: ".$total_hits."</small></div>");
echo 
"</div>";
?>

Copy code

Tạo 1 file tên là config.php nằm cùng thư mục với bộ đếm rồi dán code này vào.
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|14June2012
|22January2013
|22January2013
|22January2013
|22January2013
|22January2013
|22January2013
|22January2013
|22January2013
|22January2013
|22January2013
|22January2013
|22January2013
|22January2013
|22January2013
|22January2013
|22January2013
|22January2013
|22January2013
|22January2013
|22January2013
|22January2013
|22January2013
|22January2013

Copy code

Like: 0
Lên trên  Tổng số: 1Trực Tuyến: Khách: 1
Diễn đàn teen Việt Nam
CopyRight 2014