logo

Chatbox|Admin nhận làm wap/web, giá cả thương lượng... Thông tin admin tại mỗi bài viết.
Home · Bang hội ·
* Đăng Nhập hoặc Đăng Kí
để sử dụng hết chức năng của diễn đàn.
Hi, Khách!
HomeBang hội » Wapmaster » PHP » Hướng dẫn Decode php obfuscated
Xuống dưới » Hướng dẫn Decode php obfuscated
avatar by Pham_loi Pham_loi
Chức vụ:
01:25:05, 30-08-2016

Đây là TUT hướng dẫn decode obfuscated php
A. Demo Code
download
viewsoucre
Code có dạng:
<?php /* Reverse engineering of this file is strictly prohibited. File protected by copyright law and provided under license. */
if (!function_exists("agF1gTdKEBPd6CaJ")) {
    function 
agF1gTdKEBPd6CaJ($ekV4gb3DGH29YotI) {
        
$fYZ2g87NjIGLnXVg "";
        
$rZJ3glaFcSAz0dZY 0;
        
$qVh0gqGnK20A4iOB strlen($ekV4gb3DGH29YotI);
        while (
$rZJ3glaFcSAz0dZY $qVh0gqGnK20A4iO8 -) {
            if (
$ekV4gb3DGH29YotI[$rZJ3glaFcSAz0dZY == ' ') {
                
$fYZ2g87NjIGLnXVg.= " ";
            } else if (
$ekV4gb3DGH29YotI[$rZJ3glaFcSAz0dZY == '!') {
                
$fYZ2g87NjIGLnXVg.= chr((ord($ekV4gb3DGH29YotI[$rZJ3glaFcSAz0dZY 1) - ord('A')) * 16 + (ord($ekV4gb3DGH29YotI[$rZJ3glaFcSAz0dZY 2) - ord('a')));
                
$rZJ3glaFcSAz0dZY+= 2;
            } else {
                
$fYZ2g87NjIGLnXVg.= chr(ord($ekV4gb3DGH29YotI[$rZJ3glaFcSAz0dZY) + 1);
            }
            
$rZJ3glaFcSAz0dZY++;
        }
        return 
$fYZ2g87NjIGLnXVg;
    }
}
eval(
agF1gTdKEBPd6CaJ('du`k!Ci` ------------'));?>

Copy code

B. Decode
<?php /* HackerPro536 Function Decode PHP vanphu113 */
if(!function_exists("hackerpro536"))
{ function 
hackerpro536($vanphu113) {
    
$hvngroups="";
    
$hvn=0;
    
$hvngroups_net=strlen($vanphu113);
    while(
$hvn $hvngroups_net) {
        if(
$vanphu113[$hvn == ' ') {
            
$hvngroups.=" "; }
        else if(
$vanphu113[$hvn == '!') {
            
$hvngroups.=chr((ord($vanphu113[$hvn+1)-ord('A'))*16+(ord($vanphu113[$hvn+2)-ord('a')));
            
$hvn+=2;}
        else { 
$hvngroups.=chr(ord($vanphu113[$hvn)+1); }
        
$hvn++;
        }
    return 
$hvngroups;
    }
}
echo(
hackerpro536('Code paste here')); ?>

Copy code

B1: Copy đoạn code phía trong eval(agF1gTdKEBPd6CaJ( sau đó lưu lại và chạy file vừa lưu.
B2: Lấy kết quả trên trình duyệt dán lại vào code decode của tôi 1 lần nữa sẽ nhận được code gốc.
download
view source
Chúc thành công!
Nguồn: hvn

Like: 0
Lên trên  Tổng số: 1Trực Tuyến: Khách: 1
Diễn đàn teen Việt Nam
CopyRight 2014

Disneyland 1972 Love the old s