XtGem Forum catalog
logo

Chatbox|Admin nhận làm wap/web, giá cả thương lượng... Thông tin admin tại mỗi bài viết.
Home · Bang hội ·
* Đăng Nhập hoặc Đăng Kí
để sử dụng hết chức năng của diễn đàn.
Hi, Khách!
HomeBang hội » Wapmaster » PHP » Code Tự Động Xóa File Trong Một Thư Mục Và Code Tự Động Xóa Thư Mục
Xuống dưới » Code Tự Động Xóa File Trong Một Thư Mục Và Code Tự Động Xóa Thư Mục
avatar by Pham_loi Pham_loi
Chức vụ:
21:46:38, 23-01-2016

Bạn nào muốn sử dụng chế độ tự động thì sử dụng chức năng cron job trong host nhá - Thích hợp làm wap lưu trữ theo phiên hoặc làm ảnh chẳng hạn.
Trong quá trình làm việc tôi thấy cần thiết xóa 1 folder trong 1 thư mục nào đó. tôi phải phải làm 2 bước.
Bước 1: Xóa tất cả các file chứa trong folder này
Bước 2: Xóa folder này (Khi folder này rỗng)
Đoạn code php như sau:
<?php
function remove_directory($dir) {
if (
$handle=opendir("$dir")) {
while (
false!== ($item=readdir($handle))) {
if (
$item!="."&&$item!="..") {
if (
is_dir("$dir/$item")) {
remove_directory("$dir/$item");
} else {
unlink("$dir/$item");
echo
" removing $dir/$item<br>\n";
}
}
}
closedir($handle);
rmdir($dir);
echo
"removing $dir<br>\n";
}
}

Copy code

<?php
remove_directory
("path folder can xoa");

Copy code

=>> nếu bạn muốn xóa tất cả các file chứa trong folder này thôi thì dùng như thế này
<?php
function remove_allFile($dir) {
if (
$handle=opendir("$dir")) {
while (
false!== ($item=readdir($handle))) {
if (
$item!="."&&$item!="..") {
if (
is_dir("$dir/$item")) {
remove_directory("$dir/$item");
} else {
unlink("$dir/$item");
echo
" removing $dir/$item<br>\n";
}
}
}
closedir($handle);
}
}

Copy code
<?php
remove_allFile
("duong dan folder can xoa");

Copy code

Nguồn: johncmsvn

Like: 0
Lên trên  Tổng số: 1Trực Tuyến: Khách: 1
Diễn đàn teen Việt Nam
CopyRight 2014